Oslo kulturskole, Tøyenbekken 5. 0188 Oslo   Telefon: 22 05 77 70    
Denne siden er skrevet ut fra www.oslokulturskole.no

Utdrag fra elevreglement, dansRevidert 24. oktober 2017

1.3 Opptak tidsavgrenset kurs i dans (semester-, helge- og sommerkurs)
Kulturskolentar tar opp nye elever ved oppstart av kursene. Tidligere elever vil bli prioritert hvis man har bekreftet sin plass innen fristen (1. mai for høstsemesteret, 15. november for vårsemesteret). Nye elever ved skolen har rett på en - 1 – prøvetime. Dersom eleven ønsker å slutte etter prøvetimen, må det gis skriftlig melding til skolens administrasjon innen utgangen av den uken man tar prøvetime for å slippe å betale. Tidligere elever har ikke rett til prøvetime. Dette gjelder selv om de bytter dansedisiplin. Ved helge-, sommer- og kortere kurs gis det ikke prøvetimer

2.1 Venteliste
Elever som ikke får plass ved hovedopptaket eller kursstart blir satt på venteliste, og vil få tilbud når det blir ledig plass.

4.1 Egenandel alle elever
Eleven betaler en egenandel. Størrelsen på egenandelen kan endres, som følge av politiske vedtak i Oslo kommune. Ved tildelt plass må egenandelen betales dersom det ikke er gitt skriftlig melding til skolens administrasjon om frafall av plassen, innen tidsfrist oppgitt ved tildeling. Det kan gis refusjon av egenandel ved tap av undervisning ut over to ganger pr. halvår dersom dette skyldes mangel på vikar ved lærers fravær. Manglende undervisning som følge av streik, lockout eller force majeure utløser ingen refusjon. Ved sykdom eller skade, som forhindrer en i å delta på undervisning, gis det – etter innlevert søknad og legeerklæring før semesterets slutt – fratrekk på egenandel neste semester. Manglende betaling av egenandel medfører tap av elevplass.
 
5.1 Slutte i løpet av skoleåret fast elevplass
Utmeldingsfrist for elever som vil slutte i løpet av skoleåret er 15. november. Utmeldingen må sendes skriftlig til skolens administrasjon ved å logge inn i SpeedAdmin og gi beskjed ved å velge Utmelding på første side. Alternativt kan man sende e-post til utmelding@oslokulturskole.no. Det er ikke tilstrekkelig å kun si ifra til elevens lærer at man vil slutte. Eleven er automatisk påmeldt til vårsemesteret hvis ikke skriftlig utmelding til administrasjonen foreligger innen fristens utløp. Ved for sen eller manglende skriftlig utmelding vil det bli krevet egenandel for vårsemesteret.

5.2 Slutte i løpet av kurset tidsavgrenset kurs

Egenandelen for kurset/semesteret må betales selv om eleven ønsker å slutte i løpet av kurset.

7.1 Oppsigelse av elevplass – alle elever
Skolen kan si opp plassen dersom:
  • eleven gjentatte ganger ikke møter til undervisning
  • eleven ikke viser tilstrekkelig interesse og engasjement
  • eleven viser adferd som er til hinder for undervisningen
  • egenandel ikke betales
8.2 Undervisningsårets lengde tidsavgrenset kurs (semester-, helge- og sommerkurs)
Undervisningen følger grunnskolens ferie- og fridager. Lengden på det enkelte kurs varierer. Prosjekter/forestillinger kan erstatte eller komme i tillegg til undervisningsukene.

9.2 Undervisningstimens lengde og gruppesammensetning (dans, teater, visuelle kunstfag)
Undervisningen gis i større grupper. Hver undervisningstime har en varighet fra 45 – 120 minutters lengde. Sammensetning av grupper foretas av skolen basert på faglig grunnlag, og med hensyn til elevens alder, modenhet og nivå. I forbindelse med store eller små prosjekter må elevene være forberedt på varierende undervisningstider.

10.1 Forventninger – alle elever
Vi forventer at eleven kommer forberedt og møter presis til timen. Hvis man møter for sent til undervisning kan man bli nektet å delta på timen. Kulturskolen arrangerer forestillinger, konserter, visninger og utstillinger som en del av undervisningsopplegget og eleven kan bli nektet å delta på slike arrangementer dersom man ikke møter på undervisningstimene.

11.2 Undervisningsmateriell (dans, teater)
Elevene må selv holde nødvendig treningsutstyr – klær etc.
Elevene i Barne- og ungdomsteateret må ha sorte klær.

12.1 Instrument (sang- og instrumentalelever)
Eleven må holde eget instrument i spillbar stand. Pianoelever må ha piano hjemme (keyboard er ikke tilstrekkelig). Kulturskolen har enkelte instrumenter – i hovedsak barnestørrelser – som er beregnet til utleie for skolens elever.

13.1 Forsikring
Elevene i Oslo kulturskole omfattes av samme forsikringsordning som elever generelt i grunn- og videregående skole i Oslo kommune. Mer informasjon finnes her.