Oslo kulturskole, Tøyenbekken 5. 0188 Oslo   Telefon: 22 05 77 70    
Denne siden er skrevet ut fra www.oslokulturskole.no

Utdrag fra Elevreglementet

Nedenfor er et utvalg av viktige punkter fra Oslo kulturskoles Elevreglement.

Les hele Elevreglementet her
 
Revidert 2. oktober 2018

1.1 Opptak fast plass
Hovedopptak til fast plass skjer i juni. Skolen tar imot søknader til suppleringsopptak hele året. Ved opptak til instrumentalundervisning gis som hovedregel kun tilbud om elevplass på ett instrument. For nye elever gis det anledning til en – 1 – prøvetime. Dersom eleven ønsker å slutte etter prøvetimen må det gis skriftlig melding til skolens administrasjon innen utgangen av den uken man tar prøvetime for å slippe å betale. Tidligere elever har ikke rett til prøvetime på samme disiplin.

2.1 Venteliste
Elever som ikke får plass ved hovedopptaket eller kursstart blir satt på venteliste, og vil få tilbud når det blir ledig plass.

3.1 Fornyelse av fast elevplass

Elever som ønsker å fortsette undervisningen påfølgende skoleår må fornye avtalen med kulturskolen (Re-registrere seg i SpeedAdmin) hver vår etter forespørsel fra skolen. Ved re- registreringen binder eleven seg for det påfølgende skoleåret. For oppsigelse av fast elevplass, se punkt 5.1 og 7.1.

4.1 Egenandel alle elever
Eleven betaler en egenandel. Størrelsen på egenandelen kan endres, som følge av politiske vedtak i Oslo kommune. Ved tildelt plass må egenandelen betales dersom det ikke er gitt skriftlig melding til skolens administrasjon om frafall av plassen, innen tidsfrist oppgitt ved tildeling. Det kan gis refusjon av egenandel ved tap av undervisning ut over to ganger pr. halvår dersom dette skyldes mangel på vikar ved lærers fravær. Manglende undervisning som følge av streik, lockout eller force majeure utløser ingen refusjon. Ved sykdom eller skade, som forhindrer en i å delta på undervisning, gis det – etter innlevert søknad og legeerklæring før semesterets slutt – fratrekk på egenandel neste semester. Manglende betaling av egenandel medfører tap av elevplass.
 
5.1 Slutte i løpet av skoleåret fast elevplass
Utmeldingsfrist for elever som vil slutte i løpet av skoleåret er 15. november. Utmeldingen må sendes skriftlig til skolens administrasjon ved å logge inn i SpeedAdmin og gi beskjed ved å velge Utmelding på første side. Alternativt kan man sende e-post til utmelding@oslokulturskole.no. Det er ikke tilstrekkelig å kun si ifra til elevens lærer at man vil slutte. Eleven er automatisk påmeldt til vårsemesteret hvis ikke skriftlig utmelding til administrasjonen foreligger innen fristens utløp. Ved for sen eller manglende skriftlig utmelding vil det bli krevet egenandel for vårsemesteret.

6.1 Permisjon fast elevplass
Elever som ønsker opphold fra undervisningen kan, etter skriftlig søknad om permisjon til skolens administrasjon, bli registrert på prioritert venteliste. Eleven beholder da ikke elevplassen, men vil, etter skriftlig ønske om gjenopptak, bli prioritert.

7.1 Oppsigelse av elevplass – alle elever
Skolen kan si opp plassen dersom:
  • eleven gjentatte ganger ikke møter til undervisning
  • eleven ikke viser tilstrekkelig interesse og engasjement
  • eleven viser adferd som er til hinder for undervisningen
  • egenandel ikke betales
8.1 Undervisningsårets lengde fast elevplass
Undervisningen følger grunnskolens ferie- og fridager. Lengden på undervisningsåret varierer etter disiplin. Undervisningsåret har inntil 35 uker med ukentlig undervisning, normalt fordelt på 15 uker undervisning i høstsemesteret og 20 uker i vårsemesteret. Prosjektuker/-helger kan erstatte enkelte normaluker, og konserter og arrangementer kan komme i tillegg til undervisningsukene. Det kan være aktuelt å legge om undervisning (flytte undervisningstimer) i begrenset omfang for å frigjøre tid til konserter/forestillinger

9.1 Undervisningstimens lengde og gruppesammensetning (sang- og instrumentalundervisning)
Undervisningen gis hovedsaklig som gruppetimer med 2 – 6 elever på timen.
Hver undervisningstime har en varighet fra minimum 30 – 60 minutters lengde.
Sammensetning av grupper foretas av skolen basert på faglig grunnlag, og med hensyn til elevens alder, modenhet og nivå. I forbindelse med store eller små prosjekter må elevene være forberedt på varierende undervisningstider.

9.2 Undervisningstimens lengde og gruppesammensetning (dans, teater, visuelle kunstfag)
Undervisningen gis i større grupper. Hver undervisningstime har en varighet fra 45 – 120 minutters lengde. Sammensetning av grupper foretas av skolen basert på faglig grunnlag, og med hensyn til elevens alder, modenhet og nivå. I forbindelse med store eller små prosjekter må elevene være forberedt på varierende undervisningstider.

10.1 Forventninger – alle elever
Vi forventer at eleven kommer forberedt og møter presis til timen. Hvis man møter for sent til undervisning kan man bli nektet å delta på timen. Kulturskolen arrangerer forestillinger, konserter, visninger og utstillinger som en del av undervisningsopplegget og eleven kan bli nektet å delta på slike arrangementer dersom man ikke møter på undervisningstimene.

10.2 Forventninger – elever på sang/ instrumental og teater
Det må gis beskjed til elevens lærer dersom eleven ikke kan møte til timen. Alle instrumentalelever må selv sørge for å ha tilgang til egnet instrument å øve på.

11.1 Undervisningsmateriell (sang- og instrumentalelever)
Elevene sørger selv for å kjøpe noter som skal brukes i undervisningen, og det er viktig at notene blir kjøpt inn så snart læreren gir beskjed.

12.1 Instrument (sang- og instrumentalelever)
Eleven må holde eget instrument i spillbar stand. Pianoelever må ha piano hjemme (keyboard er ikke tilstrekkelig). Kulturskolen har enkelte instrumenter – i hovedsak barnestørrelser – som er beregnet til utleie for skolens elever.

13.1 Forsikring
Elevene i Oslo kulturskole omfattes av samme forsikringsordning som elever generelt i grunn- og videregående skole i Oslo kommune. Mer informasjon finnes her.