Hjem \ for ansatte \ Retningslinjer for personale

Retningslinjer for personale

 
Arbeidsoppgaver og instrumentgodtgjørelse for faglig personale 
Alle som skal ha refundert noe i henhold til instrumentavtalen må sende bilagene til regnskap@kul.oslo.kommune.no.
 
Prinsipper for godtgjøring for bruk av privat elektronisk utstyr i tjenesten for undervisningspersonalet ved Oslo kulturskole
Prinsipper for godtgjøring for bruk av privat elektronisk utstyr i tjenesten gjelder for
under­visningsperso­nalet ved Oslo kulturskole, ­og ble første gang fastsatt etter drøftinger mellom rektor og de tillits­valgte 6.5.2010, revidert 6.5.2014, 5.12.2018 og 19.6.2019 og 30.04.2020.
 
Følgende prinsipper legges til grunn for perioden 01.05.2020 til og med 30.4.2021:
Prinsippene bygger på særavtalens pkt 8.2
 
8.2 Musikk- og kulturskolelærere som i sine ansettelsesvilkår er pålagt å bruke
sine egne instrumenter og sitt eget utstyr i tjenesten, får godtgjøring etter egen
avtale mellom partene.
 
Med utgangspunkt i bestemmelsene i særavtalens pkt. 8.2. vil arbeidsgiver presisere at driftskostnader knyttet til programvare for undervisningsverktøy ikke inngår i kompensasjonsordningen. Arbeidsgiver anerkjenner behovet for bruk av slike verktøy. I den grad det skal legges til rette for bruk av slike verktøy, vil arbeidsgiver dekke disse kostnadene etter særskilt faglig vurdering og skolen må gjøre en samlet vurdering av ha slags programvare det skal legges til rette for. Det vil bli lagt til rette for at slike behov blir vurdert særskilt i de ulike seksjonene.
Prinsippene gjelder for faste og midlertidig ansatte lærere med minimum halvårskontrakt.
 
Alle lærere utbetales et basis grunnbeløp på kr 1050,–. I tillegg gis det en kompensasjon på inntil kr 3050,– pr stilling beregnet forholdsvis i samme prosentdel som stillingsstørrelsen.
 
Kompensasjon for bruk av privat elektronisk utstyr i tjenesten utbetales to ganger pr år ved slutten av hvert semester.
 
Prinsippene gjelder fra 1. mai 2020 til og med 30. april 2022. Prinsippene skal deretter drøftes for videreføring for nye 2-års perioder. Arbeidsgiver tar initiativ til slike drøftinger innen en måned før utløp av perioden. Ved fastsettelse av kompensasjon skal den generelle prisutvikling og kostnadsutvikling for relevant utstyr og tjenester hensyn tas.
 
Utbetaling av tillegg
OBS! Gjelder for arbeid i helgen og for timer etter 17 som ikke står på timeplanen. (Timeplanfestet tid ut over kl 17.00 kompenseres automatisk.)
 
Ved godkjent arbeid ved elevkonserter, forestillinger og arbeidsrelaterte arrangementer etter kl. 17 på hverdager og i helger, har lærere krav på et tillegg per time som for tiden er kr. 25,- per time hverdager etter kl.17, og kr. 50 per time for arbeid i helgen.

Lærere som ønsker utbetaling av tillegg for timer som står på arbeidsplanen, men som ikke er timeplanfestet, må fylle ut et eget skjema ”ekstraarbeid” under fanen ”For ansatte” som finnes på skolens hjemmeside.

Ved søknad om tillegg må kun dette skjemaet benyttes.

Utfyllende opplysninger angående:

Skjema for utbetaling av tillegg for annet arbeid etter kl. 17.00 på hverdag / i helg

Prinsipper for føring av timer:

  • Arbeidet skal på forhånd være avtalt med ledelsen i Oslo kulturskole (arbeidsgiver)
  • Forberedelser til undervisning skal normalt skje på dagtid og kan bare unntaksvis føres opp på skjemaet
  • Praktiske gjøremål skal utføres av lagenes styrer. (Se dirigentavtalen)
  • Tidsbruk på turneer/seminarer skal legges inn i arbeidsplanen ved semesterets start
  • Deltakelse på styremøter skal legges inn i dirigentens arbeidsplan
  • Timer som føres opp må gjelde timer etter kl. 17.00 og i helgen som ikke står på timeplanen. Tid ut over kl. 17.00 som er timeplanfestet kompenseres automatisk.
Godkjente timer til arbeid ved elevkonserter, forestillinger og arbeidsrelaterte arrangementer etter kl. 17.00 på hverdag godskrives med kr 25,- pr. klokketime, og i helg med kr 50,- pr. klokketime.

Skjemaet signeres og leveres skolen for hvert halvår:
innen 1. januar for høsthalvåret og innen 20. juni for vårhalvåret.

Dersom fristene ikke overholdes, kan det ikke påregnes utbetaling.
I spesielle tilfeller vil utbetaling likevel vurderes ut fra kort, skriftlig begrunnelse. 


Publiseringsløsning av Imbera AS