Hjem \ for ansatte \ Sykdom og permisjoner

Hvis du blir syk eller skal søke permisjon!

Viktig informasjon om rutiner ved sykefravær og permisjoner.

RUTINE VED EGENMELDINGER
 
Det er krav om to måneders ansettelsestid før egenmelding kan benyttes. 

Egenmelding kan ikke brukes dersom man er delvis sykmeldt eller er på andre NAV-ordninger.

Maksimum 8 dagers egenmelding i løpet av en 16-dagers periode, og maksimum 8 dagers sammenhengende fraværsperiode. (Mellomliggende arbeidsfrie dager ved OMK telles også med, dersom du ikke kan bekrefte at du har vært i arbeid hos annen arbeidsgiver). 

Egenmeldinger ved barn eller barnepassers sykdom, gjelder ut det året barnet fyller 12 år. Husk å oppgi barnets fødselsdato.
 
Egenmeldt fravær ringes til nærmeste leder. Dersom leder ikke er tilgjengelig meldes fraværet til Kulturskolens sentralbord.
 
OBS! Det er den ansattes eget ansvar å bekrefte fravær. Egenmelding må fylles ut og sendes elektronisk til Oslo kulturskoles postmottak første dag du er tilbake på jobb. Sett alltid nærmeste leder på kopi.
  
Egenmeldingsskjema som sendes som vedlegg til e-post regnes som elektronisk underskrevet fra avsenders side. Dersom egenmeldingsskjema ikke er mottatt innen tre dager etter at du er tilbake på jobb foretas automatisk trekk i lønn.
 
 
RUTINE VED SYKEMELDINGER
 
Originale Sykmeldingen skal straks leveres/sendes til arbeidsgiver: del C og utfylt del D.
Sykmeldinger må sendes/leveres i papirutgave til Grønland kulturstasjon,
Tøyenbekken 5, 0188 Oslo.
 
OBS! Veiledning for utfylling av sykmeldingens del D: Stillingsstørrelse skrives som %- stilling da undervisningstimer ikke tilsvarer lønnede timer.
 
OBS! Lærere har kun ferie i juli. (Høstferie, vinterferie etc. er avspasering og tid til annet arbeid som det gis lønn for.) Dette må/skal derfor ikke registreres til NAV som ferie, da skolen vil miste refusjon vi har krav på.
 
Husk: Arbeidsgiver betaler lønn ut over arbeidsgiverperioden. (Punkt 8.14 Kryss av «ja»)
 
Hvis du skal oppholde deg i utlandet utenfor EØS mens du er sykmeldt, må dette avklares med NAV i forkant. Les mer om reglene for dette på NAV sine nettsider. Er du i tvil om hvordan du skal fylle ut, ring oss gjerne så du får det riktig.
 
Suki Sribasgaran: 22 17 90 93
 
 
RUTINE VED FORELDREPERMISJONER (FØDSELSPERMISJONER)
 
Dette må sendes inn til skolen:
1. Permisjonssøknad til skolen i god tid før permisjon, ca tre mnd. før perm.
Søknadsskjema for foreldrepermisjon kan lastes ned her 
2. Bekreftelse fra lege om termindato
3. KOPI av vedtak fra NAV om foreldrepermisjon
4. Ved ønske om gradert eller fleksibelt uttak må dette på forhånd søkes om/avtales med arbeidsgiver. Skriftlig avtale undertegnes av partene før dette sendes til NAV
5. Fødselsattest leveres senest en måned etter fødsel.
 
 
RUTINE VED ANDRE PERMISJONER
 
For permisjon med eller uten lønn, må permisjonssøknad fylles ut og sendes elektronisk til Oslo kulturskoles postmottak minimum 14 dager før permisjonen starter. I de tilfeller der dette av ulike grunner ikke er mulig, sendes søknad så tidlig som mulig. Sett alltid nærmeste leder på kopi.  
 
 
Permisjonssøknad som sendes som vedlegg til e-post regnes som elektronisk underskrevet fra avsenders side.
 
Info fra NAV (ekstern side): Jobb og helse, sykmelding
 


Publiseringsløsning av Imbera AS