Hjem \ om oslo musikk og kulturskole \ Fagplaner

Fagplaner

Oslo kulturskole har startet en prosess for å utvikle egne fagplaner i alle disipliner. I menyen til venstre kan du laste ned fagplaner i mange ulike fag.

Bakgrunn for fagplan.
Opplæringsloven § 13-6 hjemler kommunenes plikt til å ha et kulturskoletilbud.

«Alle kommunar skal aleine eller i samarbeid med andre kommunar ha eit musikk- og kulturskoletilbod til barn og unge, organisert i tilknyting til skoleverket og kulturlivet elles».

Dette er en videreføring av § 42 c i den tidligere grunnskoleloven etter lovvedtak i 1997. Kulturskoletilbudet kommer i tillegg til grunnskoleopplæringen, og omfattes ikke av de andre reglene i opplæringsloven, med unntak av § 15 Bruk av forvaltningsloven.

§ 13-6 innebærer ikke individuelle rettigheter, og det er opp til den enkelte kommune å fastsette omfang og innhold i tilbudet.

Rammeplan for norske kulturskoler.
Norske kulturskoler har i dag ingen nasjonale rammeplaner eller fagplaner fastsatt av departementet som styrer innholdet i skolen.

Norsk kulturskoleråd har imidlertid selv utarbeidet en veiledende rammeplan i
mai 2003 («På vei til mangfold»). Denne planen er ikke bindende for kommunene, men er retningsgivende for kulturskolenes aktivitet.

Fagplanarbeidet i kulturskolen
Oslo kulturskole har startet en prosess for å utvikle egne fagplaner i alle disipliner. Fagplanene skal bidra til å tydeliggjøre fagenes innhold og mål for elever, lærere og foresatte.

Publiseringsløsning av Imbera AS